tilapia-female egg

روش تشخیص تخم ریزی کردن ماهی تیلاپیا

با توجه به گرم شدن هوا در اواخر بهار ماهی های تیلاپیا شروع به جفت گیری و تخم ریزی میکنند ، با توجه به اینکه ماهی تیلاپیا بعد از تخم ریزی آنها را در دهان خود نگهداری میکند می توان به چند روش ماهی ماده ایی که تخم در دهان خود دارد را از سایر[…]

CLOSE
CLOSE