///فروش تعدادی مولد ماهی تیلاپیا پرورشی

فروش تعدادی مولد ماهی تیلاپیا پرورشی

tilapia-400تعدادی مولد ماهی تیلاپیا پرورشی با کیفیت مناسب به فروش می رسد ماهی مولد تیلاپیا چنانچه شرایط فراهم باشد در سال چندین مرتبه تخم خواهد ریخت میزان تخم ها بسته به سن و وزن ماهی ،پرتئین جیره غذایی، شرایط آب و محیط دارد

فروش مولد ماهی تیلاپیا : 09363115868

Leave A Comment