بچه ماهی تیلاپیا پرورشی

پرورش ماهی تیلاپیا در خوزستان

خوزستان با توجه با آب و هوای مناسب می تواند محیط مناسبی برای ماهیان گرمابی باشد رشد بهینه ماهیان گرمابی در دمای 25 تا 30 درجه است از آنجا که میانگین دمای شهرهای جنوبی کشور به این دما نزدیک است شرایط مناسبی را برای پرورش ماهیان گرمابی فراهم کرده است، اخیرا پرورش ماهی تیلاپیا در[…]

CLOSE
CLOSE
error: Content is protected !!