///پرورش ماهی تیلاپیا در استان مرکزی – اراک

پرورش ماهی تیلاپیا در استان مرکزی – اراک

nile-tilapiaاستان مرکزی یکی از اسان های اولویت داریست که پرورش ماهی تیلاپیا در آن مورد بحث قرار گرفته است با توجه به موقعیت این استان و شرایط موجود می توان پرورش ماهی تیلاپیا در استان مرکزی رونق گیرد، برای مشاوره و تهیه بچه ماهی و ماهی پرواری در استان مرکزی : 09363115868

avatar
   
اشاره به موضوع