مزایای پرورش تیلاپیا در مقابل سایر گونه ها

پرورش تیلاپیاپرورش ماهی تیلاپیا مزایایی دارد که سایر گونه های آبزی پروری آن را ندارند با توجه به شرایط کم آبی حاکم بر کشور و کمبود سرانه مصرف ماهی لازم است گونه ایی معرفی شود که هم مصرف سرانه ماهی در کشور بالا رفته و هم قیمت تمام شده آن پایین و علاوه بر آن به آب کمتری نسبت به سایر گونه ها نیاز

ﮐﻢ آﺑﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺮه وري ﺣﺪاﮐﺜﺮي از آب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻢ آب ﺧﻮاه

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﺑﺰﯾﺎن در ﮐﺸﻮر

ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ آﺑﺰﯾﺎن در ﮐﺸﻮر ﺑﻮﯾﮋه در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﺎﺣﻠﯽ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ

ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ در آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ EC ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد

ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻢ آب ﺧﻮاه اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻢ آﺑﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ

ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ، … در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺑﻪ رﮐﻮد و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ. *ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮﻻت )ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻓﺎﺋﻮ :(ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ 25000 ، ﻟﯿﺘﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ 4000 ، ﻟﯿﺘﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ 2000 ﻟﯿﺘﺮ ) 50 ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدش.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CLOSE
CLOSE