//ماهی تیلاپیا مهمترین گونه در سیستم آکواپونیک

ماهی تیلاپیا مهمترین گونه در سیستم آکواپونیک

aquaponics-tilapia-3سیستم آکوآپونیک شامل یک مخزن پرورش ماهی است که آب از سطوح نزدیک به بستر آن به محیط کشت گیاهان پمپ می شود. آب حاوی مواد دفعی که از مخزن پرورش آبزی به محیط کشت گیاه وارد شده با ریشه گیاه تماس حاصل نموده، آب و مواد مغذی مورد نیاز گیاه را به ریشه منتقل نموده و پس از گذر از بستر حاوی ماسه، پرلیت و یا رس حجیم شده (که معمولاً در بستر کشت های هیدروپونیک مورد استفاده قرار می گیرد) علاوه بر تجزیه مواد آلی و مواد سمی توسط باکتریهای موجودی روی سطح ذرات تشکیل دهنده بستر، فیلتر شده، جلبک ها و سایر مواد معلق را در بین دانه های بستر برجای می گذار و بصورت آب تازه مجدداً وارد مخزن پروزش آبزی می گردد. راگودزی و همکاران (2006) بهترین گونه ماهی جهت تولید اقتصادی در سیستم آکوآپونیک را تیلاپیا (Tilapia)، گربه ماهی اروپایی با اسظبله (Silurus Glanis)، ماهی سی باس آسیابی (Lates calcarifer)، قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)، کپور معمولی (common carp)، آمور (Ctenopharyngodon idella)، کوی و گلدفیش را مناسب پرورش در این سیستم عنوان نموده اند

avatar
   
اشاره به موضوع